🌎📢 wichteg Info — important notice — wichtige Mitteilung — remarque importante


🇱🇺 Opgrond vun de Virbereedunge fir den 1. regionale Klimadag‘ deen de 7. Mee 2023 am Recyclingcenter stattfënnt, bleift de Recyclingcenter Minsbech de Samschdeg, de 6. Mee 2023 de ganzen Dag zou.
Merci fir Äert Versteesdemech ! 🙏

Mir géingen eis freeën méiglechst vill vun iech op eisem Klimadag de 7. Mee ze gesinn : https://​fb​.me/​e​/​O​V​a​jQjUZ 🌱

🇬🇧 Due to the preparations for the 1st regional Klimadag’ which will take place on 7 May 2023 at the Recyclingcenter, the Recyclingcenter Munsbach will exceptionally remain closed on Saturday, 6 May 2023.
Thank you for your understanding ! 🙏

We look forward to seeing you all at our Climate Day on 7 May : https://​fb​.me/​e​/​O​V​a​jQjUZ 🌱

🇫🇷 Pour des raisons de préparation de la 1ère journée régionale du climat « Klimadag » qui aura lieu le 7 mai 2023 au centre de recyclage, le centre de recyclage à Munsbach sera exceptionnellement fermé le samedi 6 mai 2023 pendant toute la journée.
Merci de votre compréhension ! 🙏

Nous nous ferons un plaisir de tous vous rencontrer lors de la journée du climat, le 7 mai : https://​fb​.me/​e​/​O​V​a​jQjUZ 🌱

🇩🇪 Aufgrund der Vorbereitungen für den 1. regionalen Klimadag’, der am 7. Mai 2023 stattfinden wird im Recyclingcenter, bleibt das Recyclingcenter Munsbach am Samstag, den 6. Mai 2023 ausnahmsweise den ganzen Tag über geschlossen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis ! 🙏

Wir würden uns freuen Sie alle auf unserem Klimadag, am 7. Mai, zu sehen : https://​fb​.me/​e​/​O​V​a​jQjUZ 🌱