Kommt op den 2. Regionale Klima- a Biodiversitéitsdag

12. Mee 2024 — 10:00 bis 17:00

Save this event in your calendar or on Facebook : https://​fb​.me/​e​/​3​w​V​I​tBYVD

Illustration by Julie Conrad Design Studio

De Klima a- Biodiversitéitsdag gëtt dëst Joer als Green Event“ organiséiert. Dofir

musse verschidde Konditiounen erfëllt ginn. Dozou gehéieren ënner anerem :

 • Beim Gedrénks an Iesse gëtt op Plastik an op Eewee-Geschier verzicht.
 • D’Gedrénks- an d’Iessensproduite sinn esou wäit ewéi méiglech aus der Regioun, aus biologescher Landwirtschaft, sozial a fair hiergestallt ginn, saisonal an vegetaresch.
 • Den Offall gëtt getrennt a konform entsuergt.
 • Et gëtt keng Pabeier-Publicitéit gedréckt !
 • Op Eewee-Artikele fir de Marketing a Kaddoen asw. gëtt verzicht.
 • Et gi keng Eewee-Tute verdeelt.
 • D’Visiteure ginn opgefuerdert un déi douce Mobilitéit ze denke fir op
 • d’Evenementer ze kommen.
 • Ekologescht Botzmaterial.

Green Events ass e Projet, deen op Initiative vum Ministère fir Ëmwelt, Klima a Biodiversitéit lancéiert gouf a gëtt vum Oekozenter Pafendall ASBL an der SuperDreckskëscht geréiert. Méi Informatioune fannt Dir op www​.greenevents​.lu.

Dieses Jahr wird der Klima a- Biodiversitéitsdag“ als Green Event“ organisiert. Dabei müssen mehrere Bedingungen erfüllt werden. Dazu gehören u.a.:

 • Getränke und Speisen werden plastikfrei und ohne Einweggeschirr serviert !
 • Die Lebensmittel sind möglichst aus der Region, aus biologischer
 • Landwirtschaft, unter sozialen und fairen Bedingungen produziert, saisonal
 • und vegetarisch.
 • Abfall wird vorschriftsmäßig getrennt und beseitigt.
 • Es wird keine Papierwerbung produziert !
 • Es wird auf die Verwendung von Einwegartikeln für Marketing und
 • Geschenke verzichtet !
 • Es werden keine Plastiktüten verwendet !
 • Die Besucher sind eingeladen, über sanfte Mobilität nachzudenken, um zu
 • den Veranstaltungen zu kommen !
 • Ökologische Reinigungsmittel

Green Events ist ein Projekt, das auf Initiative des Ministeriums für Umwelt, Klima und Biodiversität ins Leben gerufen wurde und von Oekozenter Pafendall ASBL und SuperDreckskëscht geleitet wird. Mehr Informationen finden Sie unter www​.greenevents​.lu.

Cette année, le « Klima a- Biodiversitéitsdag » est organisé sous la forme d’un Green Event”. Pour cela, plusieurs conditions doivent être accomplies. Ceux-ci incluent, entre autres :

 • Les boissons et les aliments sont servis sans plastique et sans couverts non réutilisables.
 • Les produits alimentaires sont aussi loin que possible de la région, d’une agriculture biologique, produits d’une manière sociale, fair, de la saison et végétariens.
 • Les déchets sont triés et éliminés conformément.
 • La publicité sur papier n’est pas produite.
 • Il est renoncé aux articles non réutilisables pour le marketing et les cadeaux, etc.
 • Il est renoncé aux sacs plastiques.
 • Les visiteurs sont invités à penser à la mobilité douce pour venir aux évènements.
 • Matériel de nettoyage écologique.

Green Events est un projet lancé à l’initiative du Ministère de Environnement, du Climat et de la Biodiversité et géré par Oekozenter Pafendall ASBL et SuperDreckskëscht. Vous trouverez plus d’informations sur www​.greenevents​.lu.

This year, the Klima a- Biodiversitéitsdag” is organised as a Green Event”. Therefore, several conditions must be fulfilled. These include, among others :

 • Drinks and foods are served non-plastic and without non-reusable dishes !
 • Food products are as far as possible from the region, from biological agriculture, produced in line with social and fair conditions, seasonal and vegetarian.
 • Waste is separated and eliminated in accordance with the regulations.
 • No paper advertising is being produced !
 • It is renounced to use non-reusable articles for marketing and gifts !
 • No plastic bags !
 • Visitors are invited to think about soft mobility to come to the events !
 • Ecological cleaning equipment

Green Events is a project launched on the initiative of the Ministry of the Environment, Climate and Biodiversity and managed by Oekozenter Pafendall ASBL and SuperDreckskëscht. You will find more information on www​.greenevents​.lu.