Mir kucken eis d’Drénkwaasserschutzgebidder um Beispill vum Plateau Schrasseg un, léieren eppes iwwer d’Wichtegkeet vun den Hecken um Beispill vun der Sauerheck’ an kucken eis en neie Bongert un.

Organiséiert vum SIAS zesumme mat der Ëmweltkommissioun Sandweiler.


Umellung bis 27.05.2022 un d.​bauer@​sias.​lu